Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU 

I. Prawo odstąpienia od umowy

1.Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie      dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4. Wypadku  odstąpienia od umowy o prenumeratę Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od dnia otrzymania pierwszego numeru .

5.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w następującej formie :

a) pocztą elektroniczną na adres: sklep@psychologia.eu, jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną,

b) listownie na adres: Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu ( Załącznik nr 1).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep tj. Pocztą Polską), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został  poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokonuje zwrotu  płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.Jeżeli Kupujący  otrzymał Towar w związku z umową ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar na adres Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli  rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.  

4. Kupujący odpowiadają  tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Wzór formularza odstąpienia od umowy.

- Adresat : Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce

- Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: ……………………………………………………………………………….. …
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Towaru…………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………
- Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………….
- Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data ……………………………………………………………

(*) – niewłaściwe skreślić