Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25.05.2018


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEOFRAST SPÓŁKA  Z O.O.


Spis treści:
§1. Definicje pojęć 
§2. Postanowienia ogólne
§3. Składanie i przyjmowanie zamówień
§4. Realizacja zamówień
§5. Zasady dostarczania zamówień
§6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
§7. Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów
§8. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu
§9. Miejsce i sposób składania reklamacji
§10. Postanowienie końcowe
§ 11. Wejście w życie Regulaminu

§1

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.psychologia.eu prowadzony przez „Teofrast” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/20, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053905, NIP 657-240-92-07; 
Towarze - należy przez to rozumieć czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej , wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej, płyty DVD, CD oraz inne towary dostępne w sklepie: sklep.psychologia.eu;
Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
Stałym kliencie- należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto posiada opłacony abonament na korzystanie z produktów elektronicznych Sprzedawcy lub na korzystanie z prenumeraty czasopisma wydawanego przez Sprzedawcę.
Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego - osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów i Kupującym.

§3

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, którego wzór został zamieszczony w Sklepie;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego. 

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy sklep@psychologia.eu 

7. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od ich złożenia będą anulowane przez Sprzedawcę.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówień następować będzie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

2. Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym wpłata za zamówienie została zaksięgowana.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówień określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. §5

ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.

2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Poczta Polska" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 5 (pięć) dni roboczych zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

3. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Kupującemu fakturę pro forma (dotyczy to podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych) na podany w zamówieniu adres pocztowy, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności. W przypadku osób fizycznych Sprzedawca po przyjęcia zamówienia przekazuje Kupującemu wszelkie informacje dotyczące wpłaty za zamówioną prenumeratę.  Po wpłynięciu kwoty Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione numery czasopism za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora (przesyłki nierejestrowane).

4. Podane w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

5. Wszelkich informacji dotyczących naszych czasopism w wersji elektronicznej oraz programów komputerowych umożliwiających ich obsługę udzielają portale sprzedające nasze e-wydania lub e-prenumeratę.


§6

CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW 

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w sklepie psychologia.eu w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2  opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) Sprzedawca, jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 300 zł brutto;
b) Kupujący, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 300 zł brutto. Koszt przesyłki wynosi 15,90 zł brutto lub 8,60 zł brutto - wysokość kosztów wysyłki podana jest na stronie internetowej sklepu.

 

§7

SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY ZA TOWARY ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH

1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Payu.pl

b) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest kosztorys zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;


§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU 

I. Prawo odstąpienia od umowy
1.Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4. Wypadku  odstąpienia od umowy o prenumeratę Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od dnia otrzymania pierwszego numeru .
5.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w następującej formie :
a) pocztą elektroniczną na adres: sklep@psychologia.eu, jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną,
b) albo faksem na nr 41/343-28-43,  
c) albo listownie na adres: Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce.
5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu ( Załącznik nr 1).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy
1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep tj. Pocztą Polską), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został  poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokonuje zwrotu  płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2.Jeżeli Kupujący  otrzymał Towar w związku z umową ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar na adres Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli  rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.  
4. Kupujący odpowiadają  tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§9

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 14 dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów; w przypadku wad dostarczonych Towarów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia lub w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - mailowo na adres sklep@psychologia.eu

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. 
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Sprzedawca.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeks Cywilny.
2. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu .
Kupujący składając zamówienie potwierdza zaznaczając odpowiednie „okienko”, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

§11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
Załącznik nr 1 wzór formularza odstąpienia od umowy.
- Adresat : Teofrast Sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce

- Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: ……………………………………………………………………………….. …
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Towaru…………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………
- Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………….
- Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data ……………………………………………………………

(*) – niewłaściwe skreślić