Reklamacje i zwroty

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów na adres: sklep@psychologia.eu

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą elektroniczną) w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU


5. Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wówczas przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany Towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT oraz pismo informujące o odstąpieniu od umowy i wskazujące numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Kupującego Towaru. Zwrotowi na rzecz Kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów i uiszczone przez niego przy odbiorze Towarów.