Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązująca w „Teofrast” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce

1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą o ochronie danych”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest „Teofrast” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Starodomaszowska 30/20, 25-315 Kielce, KRS: 0000053905, NIP: 6572409207.

3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:

a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe - w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,

b. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą,

c. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych, c. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,

d. Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest dobrowolne. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie

b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań jeszcze przed jej zawarciem.
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, e) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

5. W serwisie Administratora mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych działających niezależnie od Serwisu Administratora, za treść których serwis sklep.psychologia.eu nie ponosi odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym Administratorom. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie powierza żadnych danych osobowych użytkowników serwisu Administratora Administratorom serwisów dostępnych na podstawie linków zamieszczonych w serwisie Administratora.

6. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe dotyczące Jego są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.

7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

9. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:

a) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,

b) jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji, gdy podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, użytkownik będzie o tym informowany w sposób jednoznaczny i wyraźny przed podaniem tych danych osobowych.

11. Każdy Użytkownik/Klient (Kontrahent)/Usługobiorca jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (z wyjątkiem gdy przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego i na czas trwania tego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

13. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych. Nie prowadzimy sprzedaży danych osobowych.

14. Administrator świadczy usługi w postaci:
a) materialnej stanowiącej wydanie drukowane,
b) cyfrowej za pośrednictwem serwisów własnych oraz Apple App Store, Google Play, Samsung Apps, Nexto.pl, Publio.pl, oraz innych serwisów internetowych

15. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych należy przesłać e–mail na adres: sklep@psychologia.eu

16. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.